Zpracování osobních údajů

(„Zásady“)

 

BytSpolu – mezigenerační spolubydlení, z.s.  je prostředníkem, který zprostředkovává mezigenerační spolubydlení na zcela dobrovolné bázi mezi seniory a mladými lidmi. Jako pouhý prostředník nemůžeme nahrazovat svobodnou vůli nikoho ze zúčastněných a není garantem ujednání, která mezi sebou uzavřeli. V případě problémů či nedorozumění se vždy snaží o pomoc při jejich řešení, není ale vázán k nalezení řešení a také není odpovědný za jakékoliv neshody či újmu mezi oběma stranami.

Společnost BytSpolu – mezigenerační spolubydlení, z.s., se sídlem Lukavická 2792/3 (Orlovna), 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí, IČO: 09159096, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. L 9598 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále „BytSpolu“, „Správce“ nebo „my“), zpracovává coby správce osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) Vaše osobní údaje, a to v případech, kdy se nacházíte na našich webových stránkách (pomocí cookies), anebo pokud projevíte zájem o zapojení do programu mezigeneračního spolubydlení.

1.    Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme pouze za těmito účely:

·         Zprostředkování mezigeneračního spolubydlení (poskytnutí služby, kterou nabízíme) – bod 2.1 níže;

·         Provádění statistických a dalších analýz námi poskytovaných služeb (jde o náš legitimní zájem na optimálním provozu služby) – bod 2.2 níže;

·         Zasílání informačních novinek a nabídek týkajících se naší služby a naší činnosti (pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas nebo pokud využíváte námi zprostředkované spolubydlení a nedáte najevo, že si obesílání nepřejete) – bod 2.3 níže;

·         Zajištění správného fungování a zobrazování našeho webu pomocí tzv. nezbytných cookies – jiné druhy, zejména analytické a marketingové nepoužíváme (jde o náš oprávněný zájem, abychom Vám naši službu mohli pořádně představit) – bod 2.4 níže.

2.    Jak a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

2.1.        Když nás kontaktujete prostřednictvím elektronického formuláře s poptávkou po zprostředkování mezigeneračního bydlení, budete požádáni o vyplnění určitých osobních údajů. Těmito osobními údaji jsou zejména:

a.     Vaše jméno a příjmení,

b.    adresa,

c.     pohlaví,

d.    datum narození,

e.     telefon,

f.     e-mailová adresa

g.    informace o Vašem bydlení

h.    informace o Vaší rodině

i.      další osobní informace potřebné pro nalezení vhodného partnera pro spolubydlení.

 

Tyto Vaše osobní údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a následně Vám mohli nalézt vhodného partnera pro spolubydlení. Pro tento účel uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu Vašeho využívání námi zprostředkovaného spolubydlení a po jeho skončení dále po dobu nejvýše 3 let pro případ vzniku jakýchkoliv neshod o našich vzájemných právech a povinnostech, a to z titulu ochrany našich oprávněných zájmů (zejm. našich práv a právem chráněných zájmů).

2.2.        Shora uvedené osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení analýz a vedení statistik zejména s ohledem na strukturu zájemců o mezigenerační spolubydlení. Pro tento účel zpracováváme v maximální možné míře pseudonymizované osobní údaje, a kde to je možné, tak pouze anonymizovaná data.

Pro tyto účely zpracováváme Vaše osobní údaje maximálně po dobu 2 let

2.3.        Pokud nám udělíte zvláštní souhlas, zpracováváme rovněž Vaši e-mailovou adresu a jméno za účelem zasílání informačních sdělení o naší činnosti a námi poskytovaných službách. Tato sdělení jsme Vám oprávněni rovněž zasílat, pokud již využíváte našich služeb zprostředkování mezigeneračního spolubydlení nebo jste je využívali v minulosti, a to až do doby, dokud toto zasílání neodmítnete/neodvoláte svůj souhlas. To můžete učinit (a tím také odvolat svůj souhlas) jednoduše kliknutím na příslušný odkaz v každé jednotlivé obdržené zprávě.

Odvolat souhlas/odmítnout zasílání zpráv můžete učinit zcela svobodně kdykoliv a poté Vám od nás již tyto zprávy nebudou chodit. Rovněž za tímto účelem přestaneme zpracovávat příslušné osobní údaje.

2.4.        Abychom Vám mohli zprostředkovat informace o naší činnosti prostřednictvím webových stránek, používá náš web tzv. nezbytné cookies, což jsou malé kousky textových dat, které se ukládají ve Vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení při prohlížení webových stránek, čímž Vás ale také umožňují do určité míry identifikovat.

Cookies, které používáme, slouží pouze ke správnému zobrazování našeho webu ve Vašem zařízení a k případnému zapamatování Vašich technických nastavení. Nepoužíváme žádné druhy statistických, analytických ani marketingových cookies.

3.    Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje zpracovávat primárně my sami vlastními silami. Nicméně Vaše osobní údaje můžeme v některých omezených případech a pouze za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

·       externí účetní společnosti,

·       externí advokátní kanceláři;

·       zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery.

4.    Vaše práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte vždy následující práva:

·         Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí budeme ale oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).

·         Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajův případě, že máte pocit, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Opravu či doplnění údajů provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

·         Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) výmaz nám ukládá zákonná povinnost.

·         Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

·         Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abychom osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

·         Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

·         Právo podat stížnost u dozorového orgánu: vždy máte právo v případě, že nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme osobní údaje nebo se způsobem, jakým o tomto informujeme, obrátit se na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro Ochranu osobních údajů, a to na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

https://www.uoou.cz/

Svá práva vůči nám můžete uplatnit stejně, jako souhlas se zasíláním informačních sdělení můžete kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese sídla Správce nebo e-mailové adrese osobni.udaje@bytspolu.cz.

5.     Bezpečnost

Není možné zaručit 100% bezpečnost přenosu dat přes internet, a proto nedokážeme zajistit a ani zaručit bezpečnost osobních údajů, které nám posíláte po síti. Každý přenos dat k nám vykonáváte na vlastní riziko.

Po přijetí Vašich osobních údajů vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom v našich systémech zajistili bezpečnost dat. Na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením používáme brány firewall a odpovídající software. Prosím, mějte však na paměti, že to nepředstavuje záruku, že takové informace není možné zpřístupnit, zveřejnit, změnit anebo zničit, dojde-li k prolomení těchto bran firewall a softwaru zajišťujícího bezpečnost serveru.

Pokud se dozvíme, že došlo k prolomení bezpečnostních systémů, můžeme se Vás pokusit informovat elektronicky, abyste mohli vykonat příslušné kroky k ochraně svých údajů, jako např. změna hesla. Používáním Stránek nebo poskytnutím osobních údajů Správci berete na vědomí, že s Vámi v souvislosti s otázkami zabezpečení, ochrany soukromí a administrativy, které se týkají používání Stránek, budeme moci komunikovat elektronicky. Při prolomení zabezpečení můžeme vydat oznámení na našich Stránkách. V podobných situacích Vám můžeme také zaslat e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 26.5.2020.